Referencer

Drift, vedligehold og anlæg

Vedligeholdelseskontrakt med Vejdirektoratet i Hovedstadsområdet på en 5-årig kontrakt.

Opgaven omfatter:

Renhold:
• Renhold af befæstede og ubefæstede arealer
• Ukrudtsbekæmpelse på belægninger
• Renhold af udstyr
• Fejning af stier og kørebaner
• Toilet rengøring på rastepladser

Skilte:
• Tilsyn og rapportering
• Renhold af skilte
• Udskiftning af skilte og standere
• Opretning af skilte og standere
• Kantpæle, udskiftning og vedligehold

Afvanding:
• Grøfter
• Underføringer
• Dræn
• Brønde
• Slamsugning/spuling

Beplantning:
• Manuel og maskinel beskæring
• Beskæring for frirumsprofil og oversigtsarealer
• Pleje af beplantning
• Nyetablering af beplantning
• Knusning af beplantning i grøfter
• Pleje og opgradering af regnvandsbassiner

Afmærkning:
• Ansøge om rådighedstilladelser og afspærringsplaner
• Dialog med kunde og eksterne omkring ansvar og myndighedsforhold
• Udføre afmærknings opgaver for egne opgaver samt for øvrige aktører
• Planlægge egne skiltevogne og TMA til opgaver
• Opstille afmærkningsudstyr på tilkalds opgaver

Hegn/Autoværn:
• Reparation og nyopsætning
• Tilsyn

Vedligeholdelseskontrakt med Bygningsstyrelsen

23 Lokationer

Have- parkdrift, renhold og vinterberedskab af styrelsens ejendomme i Jylland.

Opgave:
• Græsklipning
• Ukrudtsbekæmpelse
• Beskæring af træer og buske
• Renhold

Vedligeholdelseskontrakt med Arriva, Jylland.

71 stationer

Rammeaftale om pleje- og vedligehold af Arrivas togstationer, perroner og grønne arealer i Jylland.

Opgave:
Pleje og vedligehold af:
• Befæstede arealer
• Udstyr
• Glasventerum
• Bygning og grønne arealer

Vedligehold af ca. 300 stationer i Danmark (fordelt på 2 kontrakter)

Renhold:
• Renhold af befæstede arealer
• Ukrudtsbekæmpelse på belægninger
• Renhold af udstyr og vinduespudsning

Fjernelse af graffiti:
• Fjernelse af graffiti.

Grøn Pleje – vedligehold, klipning, beplantning herunder udskiftning, fældning, såning/plantning mm :
• Græs, krat og skov
• Hæk-pur og busket
• Bunddække, prydbuske & staudebede

Arbejdet udføres på arealer og udstyr i stationsmiljø, perroner, veje og stier langs jernbanenettet, tunneller og trapper.

Forstas A/S har siden april 2015 stået for den grønne drift på Gribvands renseanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner.

Gartnerisk pleje og glatførebekæmpelse af Gribvand’s grønne arealer og omfatter 98 arbejdssteder, herunder 10 renseanlæg, 56 pumpestationer og 32 regnvandsbassiner.


Arbejdsopgaver består i hovedtræk i følgende:
• Græs
• Buske/pryd buske
• Hække/pur
• Træer
• Belægninger
• Renovering af bassiner
• Bekæmpelse af invasive arter
• Reparation af trådhegn

Herudover omfatter entreprisen også vintertjeneste på samtlige renseanlæg.

Forstas A/S har siden april 2015 stået for den grønne drift i Gribskov Kommune.

Entreprisen omfatter gartnerisk drift, herunder græspleje, pleje af træer, krat, pur, klippet hæk, levende hegn, staudebede, busketter, rosenbede.

Entreprisen omfatter desuden tilplantning og vedligeholdelse af plantekummer samt pleje af belægningsflader på Gribskov Kommunes udearealer og grønne områder, p-pladser, skoler og institutioner, adm. Bygninger, strand og park arealer samt øvrige kommunale ejendomme.

Herudover omfatter entreprisen også snerydning og saltning på, fx adgangsveje til skoler, institutioner, adm. Bygninger mv. 

I entreprisen for Gribskov Kommune har der været mange hensyn at tage. Der er mange skoler og institutioner som stiller individuelle krav til udførelses-tidspunkter, og som entreprenør har det derfor været alt afgørende med en struktureret og fleksibel planlægning som løbende har kunne tilpasses brugernes behov.

Hos Forstas A/S har vi derfor arbejdet hårdt på løbende at forbedre vores interne opgavestyring og kvalitetssikring. Et af de steder hvor vi indenfor det seneste år har oplevet en stor forbedring, har været ved digitaliserer den interne opgavestyring og kvalitetssikring gennem vores Skyhost app, med det resultat at planlægningen nu foregår på et særdeles struktureret og gennemskueligt grundlag. En klar forbedring som vi hos Forstas A/S, er overbevidste om at borgerne i Gribskov Kommune nyder godt af.

I Gribskov Kommune er der 41.000 borger som alle i større eller mindre grad benytter sig af kommunens grønne arealer og kravene til den udførende entreprenør er derfor store. Hos Forstas A/S lægger vi en stor ære i at efterleve disse krav og vi gør en dyd ud af, at levere en hurtig og effektiv ydelse når en borger henvender sig til kommunen med en opgave som hurtigt skal løses. På den måde er vi med til sikre at vi fortsat kan levere den kvalitet som Gribskov Kommune efterspørger.

Den 5-årige entreprise omfatter drift af grønne områder i forbindelse med Storebæltsforbindelsens vej- og jernbanedel og omfatter bl.a. følgende ydelser:

 • Afvanding – oprensning grøfter, render, stenkister for optimal vandgennemstrømning
 • Græsslåning/pleje, pleje af naturarealer på Gl. Sprogø i samarbejde med botanikere og ornitologer for forbedring af levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv.
 • Ukrudtsbekæmpelse i beplantning samt af befæstede arealer
 • Vedligeholdelse af fremføringsprofil og teknikprofil (fritrumsprofilet for jernbanen)

Vedligeholdelse af græsarealer, beplantninger, gravertjeneste, gravkastning, vintertjeneste mm.

1 gang månedligt udføres egenkontrol med billede og beskrivelser, som afleveres til kunden
Fællestilsyn 1 gang månnedligt i vækstsæson

Grøn Pleje – vedligehold, klipning, beskæring, fældning, beplantning herunder udskiftning mm :
• Græs
• Hæk-pur og busket
• Træer
• Bunddække, prydbuske & staudebede
• Gravsteder, anlægge og vedligeholde
• Krat og skov
• Nybeplantninger

Renhold:
• Renhold af befæstede og ubefæstede arealer
• Ukrudtsbekæmpelse på belægninger
• Renhold af udstyr

Vintertjeneste:
• Snerydning og glatførebekæmpelse
• Forberedende og afsluttende vinterarbejder

Drift/vedligeholdelse af 14 byparker, græsklipning, ukrudtsbekæmpelse, beskringsarbejder mm.

Ekstra opgaver.
•  Træfældning.
•  Beskæring af træer.
•  Div. små anlægsopgaver.
•  Kontrol med is tykkelse på sø.
•  Udskiftning af renovationsstativer.
•  Udskiftning af redningsudstyr
•  Plantning
•  Bekæmpelse af bjørneklo

Vintertjeneste for 98 institutioner i Køge Kommune
• Snerydning
• Glatførebekæmpelse
• Forberedende og afsluttende vinterarbejder

Forstas A/S har siden april 2015 udført gasbrænding langs kantsten og på fortove i hele Rudersdal Kommune.

Det er vores opfattelse at Forstas A/S har været med til at levere et godt produkt under hele entrepriseperioden, hvorfor vi ekstraordinært er blevet bestilt til at gasbrænde belægningerne ved skoler og institutioner.

For at højne vores interne kvalitetssikring har vi valgt både at lave geotagging på vores arbejdssteder i Rudersdal Kommune, ligesom vi også trækker et GPS-spor på de ruter som vi kører i kommunen. På den måde sikre vi fuld dokumentation for det arbejde som vi leverer. Det er en stor tryghed både for Rudersdal Kommune men også for Forstas A/S

Gartnerisk pleje af 10 institutioner i distrikt 10 Hovedgård i Horsens Kommune. Vedligeholdelse af nedenstående elementer:
• Græs, blomster/staudebede
• Buske/pryd buske
• Hække/pur og træer
• Belægninger

Ekstra opgaver.
• Fældning af træer.
• Div. anlægsopgaver.
• Plantning.

Ladegårdsparken i Holbæk

I april 2017 overtog Forstas den grønne drift i Ladegårdsparken, Holbæk. Ladegårdsparken er et boligområde, som dækker et areal på 20 hektar og som består af 22 boligblokke med i alt 910 lejemål.

Forstas varetager alt, hvad der har med den grønne pleje at gøre, herunder:

• Græsslåning
• Hækkeklipning
• Ukrudtsbekæmpelse
• Fejning
• Beskæring
• Træfældning
• Tilplantning mv.

Herudover står Forstas også for al affaldshåndtering og affaldsopsamling på området.

Ladegårdsparken rummer et flot anlagt haveanlæg, hvor mange mennesker ynder at benytte sig af dets faciliteter, og hvor de nyder den smukke og farverige beplantning. Området er generelt et rart sted at opholde sig, og sådan ønsker Forstas også, at det bliver ved med at være. Derfor bruger vores medarbejdere hver dag en masse tid og energi på at holde et højt plejeniveau på området.

Bane-entreprenør

Forstas A/S har udført følgende opgaver for Banedanmark:

 • Sporombygninger / skinneudveksling
 • Sporombygning Hjørring, spor 13 & 15
 • Svelleudveksling på Padborg station, Fredericia Station, Belvedere Kbh., Vesterport Station
 • Svejsevedligehold af spor & sporskifter
 • Afvandingsopgaver / Drænopgaver
 • Bygning af perron / belysning på Langeskov Station
 • Pletvise sporjusteringer
 • Krabbemålinger af sporets beliggenhed
 • Fagtilsynsopgaver indenfor sporteknik / svejstekniske opgaver

Forstas A/S har udført følgende opgaver for Århus Letbane:

 • Fagtilsynsopgaver indenfor sporteknik / svejstekniske opgaver

Forstas A/S har udført følgende opgaver for Nordjyske jernbaner:

 • Fagtilsynsopgaver indenfor sporteknik / svejstekniske opgaver
 • Svejsevedligehold af spor & sporskifter
 • Forstas A/S har udført følgende opgaver for Lokaltog Sjælland:
 • Udveksling af sporskæring på Kagerup Station i Kagerup
 • Sporskiftevedligeholdelsesgennemgang på spor & sporskifter

Forstas A/S har udført følgende opgaver for Århus Havn:

 • Udveksling af sporskifter på Sydhavnen I Århus
 • Strækningsvedligehold  på  Århus Havn

Forstas A/S har udført følgende opgaver for Ålborg Havn:

 • Krabbemålinger af sporets beliggenhed
 • Renovering af overkørsler
 • Sporombygning af spor

Spildevand og regnvandsbassiner

Drift og vedligeholdelse af grønne områder, pumpestationer, renseanlæg mv.

Forstas udfører desuden screening af ca. 160 regnvandsbassiner.

Oprensning og knusning af regnvandsbassiner.

Forstas A/S har siden april 2015 stået for den grønne drift på Gribvands renseanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner.

Gartnerisk pleje og glatførebekæmpelse af Gribvand’s grønne arealer og omfatter 98 arbejdssteder, herunder 10 renseanlæg, 56 pumpestationer og 32 regnvandsbassiner.


Arbejdsopgaver består i hovedtræk i følgende:
• Græs
• Buske/pryd buske
• Hække/pur
• Træer
• Belægninger
• Renovering af bassiner
• Bekæmpelse af invasive arter
• Reparation af trådhegn

Herudover omfatter entreprisen også vintertjeneste på samtlige renseanlæg.

Kontrakt på drift og vedligeholdelse af grønne områder.

Knusning og oprensning af regnvandsbassiner.

Screening af 70 regnvandsbassiner

Oprensning af regnvandsbassiner.

Drift og vedligeholdelse af 7 grønne områder.

Knusning og oprensning af regnvandsbassiner

Knusning og oprensning af regnvandsbassiner

Rammeaftale på drift og vedligeholdelse af grønne områder.

Knusning og oprensning af regnvandsbassiner.

Genopretning af 8 regnvandsbassiner

Rammeaftale på drift og vedligeholdelse af grønne områder.

Knusning og oprensning af regnvandsbassiner.

Rammeaftale på drift og vedligeholdelse af grønne områder.

Rammeaftale på drift og vedligeholdelse af grønne områder.

Knusning og oprensning af regnvandsbassiner.

Oprensning af regnvandsbassiner i det tidligere Nordfyns Spildevand.

Oprensning af grøfter.

Renovering af grønne arealer og opsætning af nyt hegn på Hofmansgave renseanlæg.

Knusning samt reparation af hegn på yderligere 3 renseanlæg.

Knusning og oprensning af regnvandsbassiner.

Screening af ca. 35 regnvandsbassiner.

Knusning og oprensning af regnvandsbassiner.

Knusning og oprensning af regnvandsbassiner.

Diverse opgaver indenfor fældning af træer og knusning af busketter.

Nedlæggelse af branddam udført af beton, i Ålsbo. Bassinet er knust, fjernet og efterfølgende fyldt op med fyldsand og muld. 

Arealet anlægges med græs efterfølgende.

Oprens regnvandsbassin ved Ebberup

Knusning af regnvandsbassiner og kanaler.

Knusning af vegetation på skråninger og andre arealer. 

Skal vores specialister kontakte dig?

 • Thomas Balling
  Afdelingschef, Drift, Øst
  tb@forstas.dk
  +45 4177 8873
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Martin Bertelsen
  Afdelingschef, Drift, Vest
  mb@forstas.dk
  +45 9153 2248
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig

Forstas-Forcer:

Ansvarsfulde og beslutningsdygtige medarbejdere med høj faglig ekspertise og engagement, hvilket sikrer dig effektiv og kompetent service

Faglig ekspertise og sparring på både anlæg og pleje er en naturlig del af opgaven. Vi både rådgiver og plejer for at sikre, at arealerne fremstår, som du ønsker det.

Konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for både vores egne medarbejder og for andre, der færdes på de arealer, vi plejer og vedligeholder.

Fuld fokus på miljøhensyn herunder flådestyring, der optimerer logistik og minimerer unødig kørsel, brug af miljørigtige brændstoffer og bio-olie samt strenge, interne tomgangsregler, der minimerer brændstofforbrug og CO2-udledning.

Moderne bil- og maskinpark.